Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Trienekens Online (hierna: “Trienekens Online”) en Opdrachtgever, alsmede de uitvoering van die overeenkomst, voor zover van deze voorwaarden niet nadrukkelijk en schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, is afgeweken.

1.2 Een verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door Trienekens Online niet aanvaard en zijn derhalve niet van toepassing, tenzij schriftelijk door Trienekens Online aanvaard. Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn dan wel worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Opdrachtgever en Trienekens Online zullen bij nietige c.q. vernietigde bepalingen in overleg treden ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk de geest en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht zullen worden genomen.

1.3 Trienekens Online is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever verklaart zich op voorhand akkoord met deze wijziging. De laatst geldende algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

Artikel 2. Aanbieding

2.1 Iedere aanbieding geschiedt vrijblijvend via een offerte en is tot 30 dagen na offertedatum geldig, tenzij anders uit de offerte blijkt.

2.2 Het is Trienekens Online te allen tijde toegestaan een offerte schriftelijk in te trekken, waarna Trienekens Online niet meer hieraan gehouden kan worden.

2.3 Elke aanbieding van Trienekens Online is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie. Voor zover deze door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie onjuist en/of onvolledig mochten zijn, dan is de Opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk;

2.4 Een overeenkomst (en eventuele wijzigingen daarvan) komt eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding door Trienekens Online dan wel door een begin van uitvoering door Trienekens Online.

Artikel 3. Prijzen

3.1 In de offerte zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd.

3.2 Alle kosten zijn exclusief btw. Ook andere door de overheid opgelegde heffingen, transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten in het buitenland, gebruik van bijzondere installaties zijn niet inbegrepen.

3.3 Aan een door Trienekens Online afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door u geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door u aan Trienekens Online kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Trienekens Online te verrichten prestaties indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

3.4 Met betrekking tot de door Trienekens Online verrichte prestaties en de daarvoor door u verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Trienekens Online volledig bewijs op, onverminderd het recht van u tot het leveren van tegenbewijs.

3.5 Trienekens Online heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Trienekens Online met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kunt u binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met Trienekens Online schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.

3.6 Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Trienekens Online haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

3.7 U aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kan worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaamheden/producten zullen mondeling worden besproken en apart aan u in rekening gebracht.

Artikel 4. Informatie

4.1 Opdrachtgever dient zichzelf volledig, met eigen kennis van zaken en onder eigen verantwoordelijkheid, te vergewissen welke diensten van Trienekens Online worden afgenomen. Opdrachtgever erkent daarbij ook complete informatie van Trienekens Online te hebben verkregen over de werking, de (technische)mogelijkheden en de prijzen behorende bij de dienstverlening van Trienekens Online.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Trienekens Online verstrekte informatie en/of verstrekte gegevens.

Artikel 5. Betaling

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling aan Trienekens Online binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

5.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om een betalingsverplichting tegenover Trienekens Online op te schorten. Noch is korting c.q. verrekening toegestaan.

5.3 Alvorens te leveren is Trienekens Online gerechtigd om van Opdrachtgever een voorschot te verlangen. Bovendien in geval Trienekens Online vreest dat Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, is Trienekens Online ook gerechtigd om voldoende zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen.

5.4 Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. De Opdrachtgever is dan vanaf het verstrijken van de betalingsdatum bedoeld in artikel 5.1 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente is verschuldigd.

5.5 Indien Trienekens Online de uitvoering van de overeenkomst in gedeelte uitvoert, is deze gerechtigd om bij elke deellevering betaling te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de Opdrachtgever een deelfactuur.

5.6 Iedere betaling door de Opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede tot voldoening van de door Trienekens Online gemaakte kosten en wordt eerst daarna in mindering gebracht op openstaande vordering.

5.7 Voor rekening van Opdrachtgever komen alle werkelijke kosten verbonden aan incasso van de vordering(en) op de Opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder ook mede begrepen het honorarium van een advocaat. Indien de Opdrachtgever als consument handelt gelden de bepalingen van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

5.8 Trienekens Online heeft door het enkel plaatsvinden van een van onderstaande omstandigheden het recht te zijner keuze de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, hetzij alle openstaande vorderingen terstond opeisbaar te laten zijn, zonder nadere ingebrekestelling:

  1. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard, dan wel er beslag op een gedeelte of het geheel van zijn vermogen wordt gelegd;
  2. Indien de Opdrachtgever komt te overlijden;
  3. Indien de Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
  4. Indien de Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
  5. Indien de Opdrachtgever weigert althans nalaat zekerheid te verstrekken zoals hiervoor in lid 3 bedoeld.

Artikel 6. Annulering

6.1 Bij annulering van de overeenkomst door de Opdrachtgever is deze schadevergoeding verschuldigd van minimaal 25% van hetgeen de Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 100%, indien de annulering van een overeenkomst door de Opdrachtgever geschiedt terwijl de Opdrachtgever er al van in kennis is gesteld dat de oplevering, of een deel ervan indien het een deellevering betreft, kan plaatsvinden.

6.2 De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Trienekens Online kan bewijzen dat zijn schade groter is of de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 7. Dienstverlening

7.1 Trienekens Online zal zich naar beste, kunnen inspannen om de overeengekomen dienstverlening met zorg uit te voeren. Dit met in achtneming van de met in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden vastgelegde bepalingen.

7.2 Indien is overeengekomen om de dienstverlening in fasen te laten plaatsvinden, dan is Trienekens Online gerechtigd om de start van de diensten die tot de volgende fase leiden uit te stellen totdat schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever is verkregen voor de voorgaande fase.

7.3 Trienekens Online is niet verplicht aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen. Dit tenzij de wijzigingen en/of aanvullingen van de dienstverlening worden vergoed.

7.4 Trienekens Online is gerechtigd om de overeengekomen werkzaamheden (deels) door derden te laten verrichten. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW zijn niet van toepassing.

Artikel 8. Wijziging en meerwerk

8.1 Indien Opdrachtgever de overeengekomen dienstverlening van Trienekens Online wenst te wijzigen en/of aan te vullen, dan dienen de daarmee of daardoor gepaard gaande werkzaamheden conform de gebruikelijke tarieven van Trienekens Online door Opdrachtgever te worden vergoed.

8.2 Mocht tijdens de uitvoering van de dienstverlening blijken dat het noodzakelijk is om de overeengekomen werkzaamheden aan te passen en/of aan te vullen, dan treden partijen daartoe in onderling overleg teneinde de financiële gevolgen daarvan vast te leggen.

Artikel 9. Termijnen

9.1 Een opgegeven levertijd is een vermoedelijke levertijd. Levertijden zijn nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Trienekens Online bij aangetekende brief een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze termijn dient in elk geval te worden gesteld op 3 weken.

9.2 Indien de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst informatie en/of gegevens dient te verstrekken, begint de levertijd te lopen op het moment dat Trienekens Online deze informatie en/of gegevens heeft ontvangen en gecontroleerd.

9.3 Trienekens Online is bij overschrijding van de levertijd niet gehouden tot het voldoen van een schadevergoeding, van welke aard dan ook, aan de Opdrachtgever.

9.4 Daar waar met Trienekens Online een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, dient deze één maand voor de einddatum door de Opdrachtgever schriftelijk te worden opgezegd, bij gebreke waarvan de looptijd van de overeenkomst steeds automatisch met één jaar wordt verlengd. In geval van opzegging zal Trienekens Online schriftelijk de einddatum aan de Opdrachtgever bevestigen.

Artikel 10. Website

10.1 Partijen erkennen over en weer dat goede samenwerking en goede onderlinge communicatie cruciaal is voor het goed specificeren, ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van een website. Specificatie van de te ontwikkelen website kunnen betrekking hebben op de look & feel, het aantal webpagina’s, de in de website op te nemen of te verwerken tekstbestanden, formulieren, logo’s, foto- en videobeelden, grafische bestanden, geluid, (toegangs- of identificatie)codes en/of ander materiaal. Deze specificaties dienen duidelijk te maken welke functionele, esthetische en technische eigenschappen de website (en behorende webpagina’s) dient te hebben. Daaronder mede begrepen het gebruik van frames en e-mailfaciliteiten.

10.2 De Opdrachtgever draagt tijdig zorg voor de aanlevering van informatie en/of gegevens die nodig zijn voor de ontwikkeling van een website (en daarbij behorende webpagina’s). De informatie en/of gegevens dienen te worden aangeleverd op een door Trienekens Online aangegeven wijze en/of vorm (zoals: doc, docx, pdf, psd, jpeg, png, tiff etc).

10.3 Trienekens Online bepaalt in overleg met de Opdrachtgever de uiterlijke kenmerken van een website, zoals lay-out, logo, de grootte van afbeeldingen, lettertype etc. De auteursrechten van teksten, logo’s en beeldmateriaal die door Trienekens Online zijn bedacht en/of vervaardigd komen aan Trienekens Online toe, tenzij nadrukkelijk anders met de Opdrachtgever is overeengekomen.

10.4 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk, en aansprakelijk, voor de inhoud van de website. Trienekens Online is gerechtigd om de inhoud van een website (of een deel daarvan) te weigeren indien deze naar het oordeel van Trienekens Online illegaal is, van pornografische aard is, discriminerend is, haatdragend is of afbreuk doet aan de normen en waarden zoals die in Nederland algemeen geldend zijn.

10.5 Indien overeengekomen is dat Trienekens Online ten behoeve van een website voor een ontwerp van layout of anderszins grafische vormgeving zorgdraagt, dient de Opdrachtgever binnen 7 dagen na aanlevering van het concept tot schriftelijke goedkeuring daarvan zijn overgegaan door daartoe aan Trienekens Online een mail toe te zenden. Zolang de Opdrachtgever niet tot goedkeuring is overgegaan is Trienekens Online gerechtigd tot opschorting van de verdere uitvoering van de dienstverlening over te gaan. Een eenmaal door de Opdrachtgever goedgekeurde lay-out of grafische vormgeving is alleen dan te wijzigen en/of aan te vullen, indien de Opdrachtgever de met de wijziging of aanvulling gepaard gaande werkzaamheden aan Trienekens Online volledig vergoedt.

10.6 Indien één of meer tekstbestanden in de te ontwikkelen website vanuit de Nederlandse taal naar een buitenlandse taal dienen te worden vertaald, dan zal de Opdrachtgever daarvoor op eigen kosten zorgdragen. Dit tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.7 Zodra de website voor oplevering gereed is zal Trienekens Online de opdrachtgever op de hoogte stellen, door een mail toe te zenden. Vanaf de dag van activering van de website wordt deze als volledig opgeleverd beschouwd. Eventuele opmerkingen of klachten over de opgeleverde website dienen binnen 15 dagen na oplevering aan Trienekens Online schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

10.8 Voor onderhoud en/of beheer van de geleverde website dient een aparte schriftelijke overeenkomst met Trienekens Online te worden aangegaan. De inhoud en omvang van die dienstverlening beperkt zich in beginsel tot het zich naar beste kunnen inspannen om fouten in de weergave van de website en in de technische werking daarvan binnen redelijke termijn te herstellen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11. Hosting

11.1 Indien hostingdiensten door Trienekens Online aan de Opdrachtgever zullen worden geleverd worden die gespecificeerd in de overeenkomst opgenomen. Bij de terbeschikkingstelling van schijfruimte en bandbreedte hanteert Trienekens Online een Fair Use Policy (FUP). De FUP strekt ertoe dat er geen vaste datalimiet is gesteld op de hoeveelheid dataverkeer en/of schijfruimte die de Opdrachtgever mag genereren. Indien de Opdrachtgever regelmatig significant meer dataverkeer en/of schijfruimte gebruikt dan het gemiddelde voor het abonnement zoals in de overeenkomst gespecificeerd, dan heeft Trienekens Online het recht om een extra vergoeding bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

11.2 Indien de overeenkomst ook de verschaffing van toegang tot internet omvat, zal Trienekens Online zich naar beste, kunnen ervoor inspannen om verbindingen via het systeem van Trienekens Online met het internet tot stand te brengen, inclusief het ter beschikking stellen van de hostingsdiensten van Trienekens Online. Voor de infrastructuur van de Opdrachtgever of die van derden is Trienekens Online niet verantwoordelijk.

11.3 Uitsluitend en alleen dit schriftelijk is overeengekomen omvat de hostingsdiensten van Trienekens Online het verzorgen of ter beschikking stellen van back-up-, uitwijk- en recoverydiensten.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid en beveiliging

12.1 Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijze behoort te weten dat deze vertrouwelijk van aard zijn, geheim blijven. Vertrouwelijke gegevens mogen slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

12.2 In geval bij werkzaamheden van Trienekens Online persoonsgegevens worden verwerkt, dan draagt de Opdrachtgever ervoor zorg dat Trienekens Online aan de verplichtingen voortvloeiende uit wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens kan voldoen. In elk geval ligt de verantwoordelijkheid voor de verplichtingen voortvloeiende uit wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Trienekens Online voor elke (rechts)vordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de (persoons)gegevens.

12.3 Indien Trienekens Online op grond van de overeenkomst dient te voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, dan zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties zoals vastgelegd in de overeenkomst. Mocht in de overeenkomst geen beschrijving van een beveiliging zijn opgenomen, dan zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. Trienekens Online staat er echter nimmer voor in dat de informatiebeveiliging doeltreffend is.

Artikel 13. Klachten

13.1 Gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 week na ontdekking door de Opdrachtgever bij Trienekens Online schriftelijk te worden gemeld. Indien de klacht betrekking heeft op een storing dan dient de Opdrachtgever die zo spoedig mogelijk aan Trienekens Online te melden op de door Trienekens Online aan te geven wijze. Trienekens Online zal zich dan inspannen de storing op te lossen conform partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Indien het noodzakelijk of wenselijk is voor het onderzoek naar de storing, zal de Opdrachtgever alle nodig of wenselijk geachte medewerking verlenen. Trienekens Online is gerechtigd kosten in rekening te brengen indien de storing verband houdt met onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik door de Opdrachtgever of het niet naleven van gebruiksvoorschriften.

13.2 Klachten ter zake van facturen dienen binnen 1 week na factuurdatum schriftelijk bij Trienekens Online te zijn ingediend.

13.3 Na het verstrijken van de in artikel 13.1 en 13.2 gestelde termijnen wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde resp. de factuur te hebben goedgekeurd. Reclamaties worden alsdan door Trienekens Online niet meer in behandeling genomen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Op Trienekens Online rust een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Trienekens Online kan, gezien de specifieke eigenschappen van het internet, de toegang tot een website zonder onderbreking door gebruikers van het internet noch de snelheid van die toegang garanderen. Onderbreking en/of storing van de telecommunicatieverbindingen dan wel storing van internet of computernetwerk valt niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Trienekens Online nu deze niet onder de controle van Trienekens Online valt.

14.2 De Opdrachtgever is zich er bewust van, en aanvaardt dat ook, dat Trienekens Online de lokalisering, de weergavetermijnen, de conversiegraad, het aantal bezoekers van een website of de positionering van de website binnen zoekmachines niet kan garanderen. Ook is de Opdrachtgever zich er bewust van, en aanvaardt dat ook, dat Trienekens Online niet kan instaan voor de integratie van nieuwe modules en de daaruit voortvloeiende werking van de website. Trienekens Online is daarvoor niet aansprakelijk.

14.3 De aansprakelijkheid van Trienekens Online voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de dienstverlening, of uit enige andere hoofde, is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Bij een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan één jaar wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één jaar. Voor mondelinge adviezen is Trienekens Online nimmer aansprakelijk.

14.4 De aansprakelijkheid van Trienekens Online voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Opdrachtgever, schade als gevolg van door de Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of programmatuur is uitgesloten. Dit tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Ook is de aansprakelijkheid van Trienekens Online uitgesloten voor verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Trienekens Online geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Trienekens Online niet in staat is de verplichting na te komen. In elk geval wordt mede onder overmacht verstaan: overmacht van toeleveranciers van Trienekens Online, het niet nakomen van verplichtingen door toeleveranciers die door de Opdrachtgever zijn voorgeschreven, gebrekkige apparatuur en/of programmatuur, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, werkbezetting, staking in het bedrijf van Trienekens Online, onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden, oorlog of algemene vervoersproblemen.

15.2 Indien er sprake is van overmacht die naar het oordeel van Trienekens Online van tijdelijke aard is, heeft hij het recht zijn prestatie op te schorten totdat de overmacht situatie is opgeheven. De Opdrachtgever is dan niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden.

15.3 Indien sprake is van overmacht die naar het oordeel van Trienekens Online van blijvende aard is, althans langer dan 3 maanden zal gaan duren, zal Trienekens Online de Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen en zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hier een schadevergoeding tegenover staat. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst reeds is gepresteerd zal in dat geval naar verhouding worden afgerekend.

Artikel 16. Opschorting en retentierecht

16.1 Trienekens Online is gerechtigd tot opschorting van haar dienstverlening over te gaan zodra de Opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Ook het niet nakomen van het bepaalde in artikel 5.3 geeft aan Trienekens Online het recht tot opschorting.

16.2 In geval van opschorting door Trienekens Online is Trienekens Online gerechtigd om het gebruik van de website (daaronder mede begrepen toegangs- en identificatiecodes en/of wachtwoorden) op te schorten en deze te wijzigen.

16.3 Trienekens Online is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het recht van opschorting.

Artikel 17. Rechten van Intellectuele eigendom

17.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die bij de uitvoering van de dienstverlening door Trienekens Online zijn ontwikkeld of ter beschikking zijn gesteld, zoals (grafische)ontwerpen, documentatie, programmatuur of andere materialen berusten bij Trienekens Online of diens licentiegever(s). De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht en de bevoegdheden die bij de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

17.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de website, programmatuur, databestanden of materialen te verwijderen of te wijzigen. Trienekens Online is gerechtigd om ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten technische voorzieningen aan te brengen, welke voorzieningen niet door de Opdrachtgever mogen worden verwijderd of omzeild.

17.3 De Opdrachtgever garandeert dat aan Trienekens Online verstrekte informatie en/of gegevens geen inbreuk maken op recht van intellectuele eigendom van derden. Daaronder wordt mede begrepen aan Trienekens Online verstrekte tekst, geluid, beeldmateriaal, logo’s, hyperlinks etc. Indien de inhoud van de website(s) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder mede begrepen het aanbieden van namaakproducten), dan geschiedt dat onder de volledig eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

17.4 De Opdrachtgever vrijwaart Trienekens Online tegen elke (rechts)vordering van derden die is gebaseerd op het standpunt dat website(s), databestanden, programmatuur of andere materialen (waaronder ook mede begrepen via de website aangeboden producten) inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde.

Artikel 18. Overige bepalingen

18.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

18.2 Indien de dienstverlening door twee of meer Opdrachtgevers met Trienekens Online wordt aangegaan, dan zijn zij beide tegenover Trienekens Online hoofdelijk verbonden en aansprakelijk voor de volledige nakoming van de gesloten overeenkomst.

18.3 Indien de Opdrachtgever niet woonachtig is en/of gevestigd is in Nederland en/of de door Trienekens Online te verrichte overeenkomst niet in Nederland plaatsvindt, zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

18.4 In geval tussen Trienekens Online en de Opdrachtgever een geschil over de overeenkomst, waaronder ook begrepen de uitvoering daarvan, dan zullen partijen zoveel mogelijk via minnelijke weg hun geschil proberen op te lossen. Mocht via minnelijk overleg geen oplossing worden bereikt, dan dienen alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één partij als zodanig worden beschouwd en die tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van de tot stand gekomen overeenkomst(en) of een uitvloeisel daarvan, bij de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch aanhangig worden gemaakt. Dit tenzij dwingend een ander bevoegde rechter door de Wet is voorgeschreven.

18.5 De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de Opdrachtgever ter zake van of naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen vervalt na verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.